Bibliotekspolitik og servicedeklaration

Folkebibliotekernes formål og Haderslev Bibliotekernes kvalitetsmål samt Haderslev Kommunes Bibliotekspolitik

Det siger loven

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille egnet materiale vederlagsfrit til rådighed.

Folkebibliotekerne skal formidle kommunal og statslig information.

Formålet opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet i udvalget af det materiale, der stilles til rådighed.

Der henvises til Lov om biblioteksvirksomhed af 30.01.2013

Politiske målsætninger

Det er kommunens mål at sikre, at folkebiblioteket har en standard, der modsvarer behovet i en uddannelsesby på Haderslevs niveau.

Fra statens side er det en målsætning, at folkebiblioteket skal være den folkelige adgang til den nye informationsteknologi, bl.a. ved at vejlede brugerne i brugen af internettet.

Kvalitetsmål

Der tilstræbes, at der maksimalt er 2 måneders ventetid på materialer, hvad enten de er fra bibliotekets egen bestand, eller de skal skaffes fra andre biblioteker.

Alle elever på mellemuddannelser, beliggende i kommunen, tilbydes orientering i brug af biblioteket.

De af kommunens borgere, der er gangbesværede eller synshandicappede, sikres service på lige fod med andre brugere.

Haderslev Bibliotek vil på sin hjemmeside på internettet til stadighed sikre borgerne en opdateret tilgang til relevante baser, især inden for samfundsinformation. Hjemmesiden ajourføres mindst en gang pr. uge.

Rettigheder og pligter

Folkebiblioteket står til rådighed for enhver, der har bopæl i Danmark. Folkebibliotekets brugere har pligt til at overholde bibliotekets reglement, herunder afleveringsfrister.

Anke- og klagemuligheder

Klage over afgørelser, truffet af Folkebiblioteket, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Byrådet. Byrådets afgørelser og beslutninger vedrørende Folkebiblioteket vil normalt ikke kunne ankes til højere instans.

Læs Haderslev Kommunes Bibliotekspolitik:

bibliotekspolitik_gaeldende2013_0.pdf