Reglement

Reglement for brug af Haderslev Bibliotekerne

Benyttelse af biblioteket
Alle kan gratis bruge bibliotekets almindelige tilbud. Der skal dog betales for print og kopi, og vi tager ofte entré ved afholdelse af arrangementer.

Som bruger skal du følge bibliotekets almindelige ordensregler og personalets henstillinger. Se ordensregler herunder. Personalet er bemyndiget til at bortvise en bruger, der ikke overholder ordensreglerne.

Bliv låner
Du kan blive registreret som låner ved personligt fremmøde på biblioteket, mod forevisning af gyldig legitimation: sundhedskort, kørekort eller pas.

Er du 18+ kan du med dit NemID registrere dig som låner på haderslevbibliotekerne.dk

Dit sundhedskort bruges som lånerkort.

Børn og unge under 18 år kan blive oprettet som låner, hvis én af forældrene eller en værge udfylder og underskriver elektronisk samtykke. Det skal ske online med forældres / værges NemID på vores hjemmeside. Med samtykket giver forældren / værgen tilladelse til at barnet / borgeren må låne på biblioteket i henhold til bibliotekets reglement. Det indebærer bl.a. forpligtelse til at betale gebyr ved for sen aflevering og at erstatte bortkommet og ødelagt materiale. Overholdes bibliotekets reglement ikke af barnet / borgeren, er det forældren / værgen der stilles til ansvar.

Ophører du med at være værge, bedes du give biblioteket besked.

Det er muligt for børn, og andre der ikke ønsker at bruge sundhedskortet at få et alternativt lånerkort.

Haderslev Bibliotekernes Selvbetjente Biblioteker
De Selvbetjente Biblioteker er en selvbetjeningsmulighed som giver dig adgang til dit bibliotek hver dag fra kl. 7-21. Du skal registreres som bruger for at benytte dette tilbud ved personlig henvendelse, med gyldigt sundhedskort, til personalet i den betjente åbningstid. 

Bestilling/Reservering
Du kan selv bestille / reservere materialer på haderslevbibliotekerne.dk, i appen “Biblioteket” eller du kan få hjælp ved henvendelse til personalet. Du modtager besked pr. SMS, e-mail og i appen “Biblioteket”, når materialet er klar til udlån.

Sådan låner du
Udlån sker ved selvbetjening, og du skal bruge dit sundhedskort/lånerkort og din selvvalgte firecifrede pinkode.

Du er ansvarlig for alle materialer, som lånes på dit kort.

Giv os straks besked, hvis du mister dit kort. Vi spærrer kortet, så det ikke kan misbruges. Indtil vi får besked, kan du holdes ansvarlig for et evt. misbrug.

Du skal registrere alle lån på vores selvbetjeningsautomater, inden du forlader biblioteket. Når registreringen er afsluttet, kan du få en kvittering enten på papir eller sendt som e-mail. Af kvitteringen fremgår det, hvilke materialer du har lånt, og hvornår de skal afleveres.

Lånetid, fornyelser, påmindelser og aflevering
Du kan se, hvad du har lånt og hvornår du skal aflevere igen på din kvittering. Du kan også se det på din lånerstatus på haderslevbibliotekerne.dk eller i appen “Biblioteket”.

Du kan forsøge at forlænge lånetiden på haderslevbibliotekerne.dk, i appen “Biblioteket”, ved henvendelse på biblioteket eller ved at ringe til os.

Du kan maks. låne 10 film og 10 spil ad gangen.

Biblioteket tilbyder en påmindelsesservice til at huske at aflevere lånte materialer til tiden. Biblioteket kan sende dig en påmindelse pr. SMS, e-mail eller i appen “Biblioteket” få dage før lånetiden udløber.

Aflevering skal registreres på bibliotekets selvbetjeningsautomater. Du kan udskrive en afleveringskvittering på papir eller få tilsendt en e-mail. Kvitteringen giver dig en status på, hvilke materialer du har afleveret.

Hvis du går ind på din status, kan du se, hvilke materialer du stadig har, hvornår de skal afleveres, hvilke materialer du har reserveret, samt eventuelle mellemværender med biblioteket.

Du hæfter for det, der står på din lånerkonto, og det er dit ansvar, at afleveringen er korrekt registreret. Ved reklamation i forbindelse med gebyrer skal du fremvise din afleveringskvittering. Vi anbefaler, at du får sendt dine kvitteringer til din e-mail.

Ansvar for det lånte og erstatning
Du er ansvarlig for de materialer, der er lånt på dit sundhedskort / lånerkort. Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem og betale gebyrer. Erstatningsprisen er enten bibliotekets indkøbspris eller en standardpris. Det er dyrt at erstatte bibliotekets materialer, da biblioteket ved spil og film, betaler for retten til at udlåne materialet.

Finder du det lånte og erstattede materiale indenfor et år, kan du mod aflevering af materialet i hel og ubeskadiget stand og forevisning af kvittering for betalt erstatning, få erstatningsbeløbet refunderet.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på dit eget afspilnings-udstyr i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.

Overskridelse af lånetiden
Overskrider du lånetiden, opkræves et gebyr. Gebyret beregnes fra afleveringsdato, og er ikke afhængig af antal af lånte materialer. Se yderligere information om gebyrer på haderslevbibliotekerne.dk/gebyrer.

Det er dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen og undgå gebyrer. Gebyrer for overskridelse af lånetid/hjemkaldelse skal betales uanset om påmindelse er modtaget eller ej.

Inddrivelse hos Haderslev Kommune
Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb, efter at du har modtaget en saldoopgørelse, overgives din sag til offentlig inddrivelse hos Haderslev Kommune. Omkostningerne vil påhvile dig. Saldoopgørelser sendes som digital post.

Udelukkelse fra at benytte biblioteket
Du kan blive udelukket fra at låne materialer på biblioteket, hvis du gentagne gange ikke afleverer det du har lånt eller afleverer det i beskadiget stand.

Skylder du 200 kr. eller derover udelukkes du fra at låne, indtil alle gebyrer er betalt. Udelukkelse varsles via digital post.

Når gebyrer / erstatninger er betalt, får du straks mulighed for at låne igen. Du kan betale elektronisk via vores hjemmeside med kort, MobilePay eller kontant på biblioteket.

Er dit mellemværende overgivet til kommunal inddrivelse kan du ikke længere betale det på biblioteket, men skal betale det via Haderslev Kommune.

Hvis du ikke respekterer god ro og orden – eller ikke følger personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket med øjeblikkelig virkning. Udelukkelse i en længere periode varsles via digital post.

Ved brug af mobiltelefon på biblioteket, skal der vises hensyn til øvrige brugere.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol, ryge tobak og e-tobak på bibliotekerne.

Det er ikke tilladt at spise på biblioteket. Vi henviser til cafeen eller ved institutioners besøg kan der bookes et lokale.

Persondata/GDPR
Bibliotekets lånerregister opfylder reglerne i ”Lov om behandling af personoplysninger”. Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra bibliotekets administrative system, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer. Du kan læse mere på haderslevbibliotekerne.dk/gdpr.  Af hensyn til beskyttelse af den enkelte låner, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om andres lån, mellemværende m.m.

På Haderslev Bibliotekerne er der overvågning, dels af hensyn til brugernes tryghed og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning og lov om GDPR.

Klagemuligheder
Har du klager over bibliotekets service skal de i første omgang rettes til bibliotekets ledelse. Biblioteksledelsens afgørelse kan ankes til Børn og Kultur, Haderslev Kommune.

Dine kontaktoplysninger
I vores lånerregister har vi oplysninger om dit navn og din adresse. Har du valgt at få reserveringsmeddelelser og påmindelser har vi også registreret din e-mail og mobilnummer. Det er vigtigt, at du holder dine kontaktoplysninger ajour, så vores beskeder til dig når frem. Det er dit ansvar, at du er registreret med de korrekte oplysninger. Du kan rette dine kontaktoplysninger ved at logge ind på haderslevbibliotekerne.dk eller ved henvendelse på biblioteket.